Aktualności
  Kierownictwo
  Informacje
  Kontrole
  O stronie
  Instrukcja
  Zamówienia
  Praca / Praktyka
  studencka
  Do pobrania
  Kontakt
Majątek Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie

Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie użytkuje majątek nieruchomy stanowiący własność Skarbu Państwa - Ministerstwa Finansów.
Majątek nieruchomy obejmuje grunty oraz wzniesione na nich budynki znajdujące się w:
- Krakowie przy ul.Łokietka 20,
- Tarnowie przy Al.Solidarności 5-9A,
- oraz część budynku w Nowym Sączu przy ul.Sienkiewicza 44.
Pozostały majątek obejmuje :
- aktywa trwałe :
> wartości niematerialne i prawne,
> rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe)
- aktywa obrotowe (należności, środki pieniężne),
- rozliczenia międzyokresowe,
służące do realizacji zadań statutowych Urzędu.2015-04-30 | Nieodpłatne przekazanie składników majątkowych - plik /PDF/

2014-12-23 | Nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego - plik /DOC/

2014-11-24 | Nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego - plik /PDF/

2014-11-14 | Nieodpłatne przekazanie składników majątkowych - plik /PDF/


Kontrola zarządcza

KONTROLA ZARZĄDCZA w roku 2013
------------------------------------------------

KONTROLA ZARZĄDCZA w roku 2012
------------------------------------------------Organizacja

Organizację Urzędu Kontroli Skarbowej oraz zasady funkcjonowania organu kontroli skarbowej określają następujące akty normatywne:

  1. Akty prawne regulujące działania kontroli skarbowej

  2. Nadanie statutu urzędom kontroli skarbowej reguluje Zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej (Dz.Urz.Min.Fin. Nr 1 z dnia 31.01.2011r.)

  3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie wprowadzony został Zarządzeniem Nr 4 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie
    z dnia 28 grudnia 2012 r.


Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje organu kontroli skarbowej określa w szczególności art. 2 i 11 ustawy z dnia 28.09.1991r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011r. Nr 41, poz.214).


Ewidencje i rejestry

W Urzędzie Kontroli Skarbowej prowadzone są ewidencje i rejestry zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dotyczące głównie postępowań kontrolnych i karno skarbowych. Informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej stanowią tajemnicę skarbową (art.34-34c ustawy z dnia 28.09.1991r. o kontroli skarbowej Dz.U. z 2011r. Nr 41, poz.214).Przyjmowanie i załatwianie spraw

1. Postępowanie kontrolne
Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzędu w formie postanowienia. Postępowanie kontrolne jest prowadzone zgodnie z planem kontroli. Plany kontroli ustalają dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej stosownie do zadań określonych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Postępowanie kontrolne może być również prowadzone poza planem kontroli, na podstawie uzyskanych informacji lub materiałów albo przeprowadzonych analiz.

Postępowanie kontrolne kończy się wydaniem decyzji lub wyniku kontroli - zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz 214).

2. Skargi i wnioski
Przyjmowanie skarg i wniosków regulują przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Zgodnie z przywołaną regulacją przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.


Udostępnianie informacji publicznej

Szczegółowe zasady i tryb dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
Zgodnie z przywołaną ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Status prawny Urzędu

Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie jest jednostką organizacyjną kontroli skarbowej, podległą Ministrowi Finansów (art.9 ust.1 ustawy z dnia 28.09.1991r. o kontroli skarbowej - Dz.U. z 2011r. Nr 41, poz.214 oraz akty wykonawcze wydane na podstawie art.9 ust. 2 i 4 powołanej ustawy).

-> akty wykonawcze
  1. Zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie statutu urzędów kontroli skarbowej (Dz.Urz.Min.Fin. Nr 1 z dnia 31.01.2011r.)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 stycznia 2011 roku w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. 2011 r., Nr 13, poz. 62)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2010 roku w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 r., Nr 235, poz. 1544 z późn. zm.)Kontrole zewnętrzne

Kontrole prowadzone w 2014 roku
Kontrole prowadzone w 2013 roku
Kontrole prowadzone w 2012 roku
Kontrole prowadzone w 2011 roku
Kontrole prowadzone w 2010 roku
Kontrole prowadzone w 2009 roku
Kontrole prowadzone w 2008 roku
Kontrole prowadzone w 2007 roku
Kontrole prowadzone w 2006 roku

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195) obowiązek umieszczenia wykazu informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.


Informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zgodnie z art. 23c ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), nakładając opłatę za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.


Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

Zgodnie z art. 23g ust. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

Zgodnie natomiast z art. 23i ustawy do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


Podmiot udostępniający:Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie
Odpowiada:Piotr Najbar
Opublikował:Jarosław Nieścioruk
Data udostępnienia informacji:2003-09-03 08:01:21
Powrót na górę strony |